ROTO jiergearkomste

Kommende woansdei, kin elkenien die op, efter as foar it toaniel genietsje kin terjocht bij de jiergearkomste fan tonielferiening ROTO.
Dit sil wêze 19 april om 20.00 op de Haven 6, neist Tjitte en Boukje.
Hjir sil û.o. werom sjoen wurde op it stik ‘Brutsen iis’ en fansels komt ek de plannen foar it jongerein toniel op tafel.