Iepening keatsseizoen

Kommende sneon, 22 april,  is om 16.00 oere op it sportfjild de iepening fan it keatsseizoen. Stichting Puur Passie is ek dit jier ree fûn om in clinic te fersoargjen. Fansels foar elk in moaie kâns om de PC winners te moetsjen. Elkenien is wolkom op de iepening, ek ast gjin lid bist.