Hawwe jim it al heard?

De ploech fan Oeds hat in probleem. En net sa’n bytsje ek. De bus kin net ├╗nder it spoar troch. De Oeds-kommisje hat ommers in tribune oanskaft foar de fjouwer doarpen? Dy bouwe se dan op in djiplader sa heech dat er noch krekt troch de beide tunneltsjes┬á kin. En sa kinne de minsken noflik sittend fan de iene lokaasje nei de oare ferriden wurde. It giet hast by Dokkum om, mar kin it noch makliker?