Eelke en Anne ledenpartij

Snein 11 juny begint om 13.00 oere op it sportfjild de Eelke en Anne ledepartij. Dizze partij wurd mei mooglik makke troch de sponsor Xelvin.
Opjaan oant tongersdei 8 juny om 19.00 oere bij Janna Bokma till:06-12091039 of bokmajanna@gmail.com.