Nije lokaasje AED

Sûnt koart hinget de AED neist de yngong fan’e Sportseal. Om’t de stroomfoarsjenning ek oan de (fuorthelle) jildautomaat siet, moast der ek nij plak foar de AED socht wurde.