Hidde

Twa bliere eachjes
in m├╗ltsje dat ropt
hantsjes dy’t gripe
in fuotsje dat skopt