Kopy Linepraat

De knyntsjedagen binne hast wer foar by. De merke stiet foar de doar. En ek de ferienings br├╗zje wer mei nije aktiviteiten foar it kommend winterskoft. Hawwe jim kopy stjoer dat dan foar 23 augustus nei de doarpskrant de Linepraat.