Sverre Wijberen

Meisto groeie yn rjocht en wierheid
meist betrouber wêze en goed,
meisto nei’t gewisse libje,
meisto folgje dyn gemoed.