Winners sinneblom wedstryd

13 april 2017 wie de foarjiersmerk op de Trije Doarpen Skoalle. Dêr wie der foar de bern in wedstryd, wa de heechste sinneblom kweke koe.
Dizze wedstryd is wûn troch Sanne en Jorrit Bouwstra! Harren sinneblom helle in hichte fan wol 3.43 meter. Fannemoarn ha sy harren priis krigen ût hannen fan Clazina van Balen or lid fan de TDS.