Adresboek Up to date

In soad minsken hawwe yn it ferline har mailadres trochjûn foar yn it adresboek.
Mar kloppet dat adres noch wol?
Wolle jim de wizigings trochjaan oan redactie@reduzum.com