Oeds nei de notaris

‘Stichting Theatergroep FIER’ hat op 22 novimber is de stichtingsakte ‘passearre’, sa as dat sa moai hyt. De stichting hat as rom doel it befoarderjen fan it kulturele libben yn de fjouwer doarpen Friens, Idaerd, Eagum en Reduzum, benammen de poadiumkeunsten. Dêrta sil der teminsten ien kear yn de trije jier in stik opfierd wurde troch spilers út de fjouwer doarpen. Lêz it nijs op de side fan Theatergroep Fier