Sjongmiddei

Op woansdei 10 jannewaris kinne jim wer sjonge ûnder lieding fan Klaske Deinum fan Wytgaard. Elts, manlu en froulju binne wolkom. It is middeis om 13.30 oere yn it Lokaal. Kosten €3,50,  foar leden Vrouwen van Nu €2,50.

Opjaan kin foar 9 jannewaris by Blijke Vellinga, mail eskeblom@hetnet.nl