De kat yn de kelder

Toanielferiening De Vriendenkring út Idaerd spilet sneon 27 jannewaris 2017 en tiisdei 30 jannewaris 2017 in klucht ‘De kat yn de kelder’.
It begjint elke jûn om 20:00 oere yn It Lokaal. Sneontejûn nei ôfrin dûnsje op de muzyk fan Arnold Postma. Tiisdeitejûn op de muzyk fan Gerard Hulscher