Oerdracht skoalbus

Al jierren wurde de skoalbern út Friens en Idaerd mei de skoalbus ophelle  om nei de TDS yn Reduzum te gean. It deistige buske is in oantal jierren ferlyn oanskaft troch de wynmûne stifting. Sneon 17 febrewaris sil it buske seremonieel oerdroegen wurden oan de brûkers, it buskekommisje