Fier Fryslân

Op 21 februari jûns sil Nicole de Boer,  foarljochtster en helpferliener by Fier, by de Vrouwen van Nu, fertelle  oer har erfarings mei it wurkjen mei geweldslachtoffers. Fier is it lanlik ekspertize- en behannelsintrum op it mêd fan geweld yn ôfhinklikheids relaasjes Jim binne wolkom op de 21ste om 19.45 yn it Lokaal.