Snelheidsmjitter yn Haedstrjitte

Sûnt in wike wurde net allinnich de bewenners fan de haedstrjitte fleurich as jimme it doarp yn ride. Salang je de foet fan it gaspedaal hâlde laket in grien popke fan de snelheidsmjitter jo blier oan. Giet de gas derop dan fersjit it popke fan kleur en wurdt er fertrietlik. Net te rap ride dus, dan is elk blier.