Friens grutsk op sulveren toulûker

Friens is grutsk op harren toulûker Jaring-Jan Boersma. Mei de manljusploech toulûkers út Deinum-Britsum waard er lêstendeis 2e op it WK toulûken yn Sina. Sulver foar dit team yn klasse 680 kg. As der ek huldige wurd troch de Frienzers is by redaksje net bekind.