Technysk-tink-team

De sjongers, spillers, figuranten, (dekor)bouwers, foarmjouwers, naai(st)er en noch in hiel soad oare efter de skermjen wurkjende minksen binne al drok dwaande mei Oeds fan Fierwei. Mar as it aanst sa fier is moat it ek te sjen en te hearren wêze .En hjir foar is ek wat nedich. Soms yn materiaal, maar faaks ek yn “Know-how”.  Wolle jo hjir mear oer witte?? As wolle jo hjir by helpe?? Nim dan kontakt op mei Frederik van Dijk