Mindf*ck

Sjogge jimme ek sa graach nei Mind F*ck? Hylke Tromp is der sljocht op.
Eltse moanne skriuwt Hylke Tromp in moai stikje oer Oeds fan Fierwei op de webside fan  Dizze moanne oer Mindf*ck. Lêz it stik op www.theatergroepfier.nl