Kuorbal “top”sport?!

“Freegje se oan my om it kuorbaljen fan’e seleksje dit jier efkes yn in pear wurden gear te fetsjen. It earste wat yn my opkomt is de titel dy’t hjirboppe stiet. Wêrom dizze sin sille sommige minsken sizze. No, as je krekt as ik wat neier by de seleksje belutsen binne, kin je hjir wol antwurd op jaan. Myn antwurd sil wêze: kuorbalje by Mid Fryslân yn’e seleksje is topsport!” Lez it ferhaal fan Arnold Bouwmeester