Oeds yn de parse

De parse jout rûnom oandacht oan de werom komst fan Oeds nei Fierwei Under de Toer fan Friens, Idaerd, Eagum, en Reduzum. Juster in grut artikel yn it Friesch Dagblad en hjoed fanôf 18:45 in reportaasje op Omrop Fryslân mei it bêste fan Leeuwarden-Fryslân 2018. Kommende tiisdei komt der noch in stik yn de Leeuwarder Courant en op 8 juli tusken 11:00 – 13:00 is der in live útstjoering op de radio by de omrop.