In knappe prestaasje

Hjoed ha de jonges Jesper Tolsma, Johannes Gerben Brinksma en MelleĀ  Fopmaop de 116e Freule geweldich keatst. Uteinlik wie Anjum yn de finale te sterk foar dit partoer .In moai fertsjinne twadde priis giet mei nei Reduzum. Lokwinske jonges, top dien! (foto Franeker courant)