Wa hat de pilons?

De mannen fan Sappé dy yn de Buorren oan it wurk binne, ha juster sjoen dat in lyts oantal mannen pilons meinommen ha. Faaks as wat grutter bierglês? Ja wolle de pilons wol fraach werom ha.
Wa wit wêr’t dizze bedarre binne?