Oanpassen strjitten

9 oktober organisearret de ferkearsgroep in ynsprekjûn oer it oanpassen fan it part Haedstrjitte fanôf hoek Master Gorterstrjitte oant Ayttawei, Legedyk en Ayttawei. It útgongspunt sil wêze; Strjitten dy’t passe by de snelheidsbuorden. Op dizze jun sille der in oantal plannen troch bewenners, foar bewenners presintearre wurde.
Fan 19.30 oant 21.30 oere binne jim fan herte wolkom op de boppeseal van kafee bar de Welp.