Kopy foar Linepraat

Hawwe jim nijs fan jim feriening as oar nijs wat de doarpsbewenners witte moatte? Klim dan dit wykein noch yn de pen. De kopy fan de Linepraat moat woansdei 12 desimber wer by de redaksje wêze.
Ferjitte jim net de nijjierswinsk yn te leverjen! De nije Linepraat ferskynt oare wike tongersdei.