100 jier doarpsbelang

Jong en âld gong fannemoarn op sportfjild mei inoar op foto. In drone makke fanút de loft moaie opnames, sa dat it sifer 100 foarme waard.

Besjoch mei dizze link mear foto’s