Skoalferlitters op’e Swalk

It skoaljier rint wer op syn ein, sa altiten gean de bern fan groep 7 en 8 op’e Swalk. Mei auto’s troch de profinsje in route ride en ├╗nderweis allegearre opdrachten dwaan. Dit groepke bern binne hjir op de foto by Epemastate yn Ysbrechtum, se ha fragen en kinne de antwurden op it boerd fine.