Sybren Jouke

Op myn teantsjes
sjoch ik oer de rĂ¢ne fan de widze.
Dach leaf lyts broerke,
ik fyn dy leaf!