Snoeiwurk oan Swinkades

Grienwurkers binne hjoed beg√Ľn mei it snoeien fan beamkeguod dat groeit oan de kades fan it Swin. It farwetter is sa wer better begeanber foar de kommende jierren.