It hoantsje op ‘e toer

…..de hoanne sit echt net altiten allinnich boppe op ‘e tsjerketoer. Fannemiddei hie der efkes selskip fan in trijetal f├╗geltsjes.
Dizze prachtige foto is makke troch Rianne Stienstra-Rodenburg.