Strjittekeatsen

Foar de jeugdleden fan keatsferiening Jan Reitsma wie der hjoed alwer de twadde ledepartij. It kafee de Welp strjittekeatsen. Nei dat fan ‘e moarn de nedige reinbuien passearre¬†wiene, koene se om 12 oere allegearre los.¬†
Besjoch in lytse ympresje fan de middei.