Kom fierder, op nei in nije mûne

Kom fierder giet yn petear mei Jeljer en Albert fan de mûnestifting oer de nije mûne. Hoe stiet it der foar en wat kinne wy allegearre ferwachtsje?