Fakânsjetiid, klustiid

Yn de fakânsje is it foar in soad minsken tiid foar klussen rûnom it hûs. Der wurde alderhande putsjes oppakt. Fan in nij dak oant wat skilderwurk.