Kopy foar Linepraat

De Linepraatredaksje sil wer los! Hawwe jim nijs fan jim feriening, in resept dat jim graach diele wolle, of wolle jim fertelle wat jim de ôfrûne tiid belibbe ha? Klim dan hjoed noch yn de pinne. De kopy fan de Linepraat moat woansdei 20 oktober wer by de redaksje wêze. De nije Linepraat ferskynt yn it lêst fan de wike dêrop.