Bloeizone Tour docht Idaerd oan

It wie in moaie dei om te hurdfytsen. Twa kear kaam it frouljuspeloton fan de Bloeizone Frysl├ón Tour troch Idaerd en Eagum. Mei 16 motoaren yn it foar en in lange rige fan folchauto’s. 
Besjoch hjir in lytse filmympresje fan de Tour.