Peaske-aaien sykje

Hawwe jim fannemoarn de peaskehazze hippen sjoen🐰?Mei syn koerke fol! Hy kaam krekt wer foarby, it koerke wie no leech. Dus ik tink dat de bern yn Reduzum mar even sykje moatte yn doarp.