Palmpeaske

It is al wer in skoftke lyn, mar gelokkich hawwe we de bylden noch. De palmpeaske-optocht dit jier wie ûnder begelieding fan Jeugdband Takostu út Stiens. De froulju fan de LEVO groep fan de TDS hiene de organisaasje yn hannen.