De fernijde Linepraat

Hawwe jim him al lêzen? De fernijde Linepraat! It sil jimme wol opfallen wêze dat dizze Linepraat der oars út sjocht as de foarige. Wy binne benijd wat jimme hjirfan fine. Graach jimme reaksjes nei: linepraat@gmail.com
Wat fine jimme as bewenners fan ús fjouwer doarpen der fan…..mail de redaksje….se sille der grif har foardiel mei dwaan.