Mei-inoar meitsje wy Fryslân moaier!

It kin noch in pear dagen! Wolle jo mei jo stim noch mei bepale hokker ideeën foar de takomst fan it Frysk útfierd wurde? Oant en mei 7 maaie kinne jo in stim útbringe foar de takomst fan de Fryske taal. Hawwe jo al stimd?
De wynmûnegroep wol de wrâldbekende mûne en har omjouwing yn midden-Fryslân mei ferfrysking noch better yn byld bringe.
Sjoch op: Ideeën (stimfanfryslan.frl)