Nije behearders socht

Per 1 augustus is Pleatselik Belang Friens op syk nei nije behearders foar it Lokaeltsje.
Hawwe jo belangstelling as kinne jo immen dy’t hjir belangstelling foar hat? Lit it harren dan witte!
Graach sjogge se jo reaksje foar 16 maaie skriftlik temjitte op plaatselijkbelangfriens@live.nl