It ûntmanteljen fan de wynmûne

Nei twa dagen tarieding is woansdei de wynmûne lang om let demontearre. It demontearjen kinne we jim fia in timelaps no sjen litte. Oer de stân fan saken omtrint de bou fan de nije wynmûne sille we jim regelmjittich op ‘e hichte hâlde.