Lêste skoalledei juf Marina

Hjoed wie dan de lêste skoaldei fan juf Marina, nei 29 jier wurksum west te hawwen yn it ûnderwiis. Mei in bakfyts waard se troch juf Janet fan hûs helle. Mei allegear feestlikheden waard it foar juf Marina en de bern in gesellige dei. Nei skoaltiid, wie der foar de âlders gelegenheid om juf Marina ‘de hân te skodzjen ‘ en ôfskied fan har te nimmen.