Ofskied fan de âlde wynmûne

Lêstendeis wie der in offisjeel barren, by it ôfskied fan de âlde wynmûne. De âlde bestjoersleden fan 28 jier lyn waarden mei blommen en kado’s en moaie wurden yn ’t sintsje setten. Bartle de Leeuw en Henk Vellinga lutsen tegearre de stekker der út….