De tribunes fan Fier

De tariedingen foar it iepenloft spul de Godlike Komeedzje binne yn folle gong. De spilers binne al s√Ľnt de winter oan it oefenjen. Juster koe de bouploech oan de bak. Jeroen, Hylke, Binne, Rijk, Tabe, Teun, Abe, Remmelt, Jelle en Koos hawwe drok dwaande west om de tribune by de tsjerke fan Friens op te bouwen. Hawwe jim al kaarten besteld? Jim sitplak is yn elts gefal klear!!

ps Wisten jim dat de tribunes ek te hier binne!