De earste peal is slein

De earste peal fan de nije wynmûne is slein. De bern fan de TDS hawwe nei in gastles fan Jeljer tekeningen makke oer in duorsume takomst. Dizze binne yn in koker mei alle nammen oerlange oan de mûnestifting. Oer 30 jier sille we sjen oft harren dream útkaam is.