De Eco hoop fan Idaerd

As je fan Reduzum út, troch de tunnel, rjochting Idaerd ride, sjogge je in grutte bult modder mei takken en stammen. Dit is in Eco hoop. Yn 2014 begûn Jan Wester yn syn doarp as eksperimint mei in proefberm. Troch it wergebrûk fan beammen, takken en oar túnôffal kreëaret de bûtentsjinst fan de gemeente no op ferskate plakken yn de gemeente in paradys dêr’t ynsekten, flinters en oare bistjes fan profitearje kinne.
Eco-hopen – Groen Leeft in Leeuwarden