Wa giet de útdaging oan?

By de Linepraat sykje se om nije redaksjeleden: ynwenners fan de trije doarpen, jong en âlder, dy’t der aardichheid oan ha, om ris wat foar de doarpskrante te skriuwen, in ferslach fan in aktiviteit yn it doarp te meitsjen of ris oan te skowen by in (âld) ynwenner foar in ynterview.
Wa giet dizze útdaging oan?

Reaksjes en ek fragen kinne jim maile nei: linepraat@gmail.com.