Slagge!!

In spannende tiid fan wachtsjen op ‘e eksamenútslach is foar de learlingen efter de rêch. Hjoed krije se te hearren oft se slagge binne of net. Reduzum.com lokwinsket elkenien dy’t slagge is foar syn of har eksamen. Bist slagge en stiest noch net op ús list? Nim dan kontakt mei ús op: redactie@reduzum.com.