Hoogvliegers

Simmerdeis giet by goed waar, út en troch, fan it sportfjild ôf in luchtballon omheech. Dizze kear ien fan de Stichting Hoogvliegers.