Kopij Linepraat

Hawwe jim nijs fan jim feriening, in resept dat jim graach diele wolle as oar nijs wat de doarpsbewenners witte moatte? Klim dan dit wykein noch yn de pinne. De kopij fan de Linepraat moat woansdei 22 juny wer by de redaksje wêze.
Kopij kin skreaun of fia de mail oanlevere wurde yn Word, Tekst NET oanleverje yn PDF.
De nije Linepraat ferskynt tongersdei 29 juny (yn july komt der gjin Linepraat).